Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

        Spoločnosť Modesto sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak spoločnosť Moedsto nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

        Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Modesto, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Moedsto sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Modesto a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Modesto sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa spoločnosť Modesto a zákazník nedohodnú inak.

poslať požiadavku

Kontaktujte nás pre pomoc alebo pošlite Váš dopyt

Meno
Email
Tel. Kontakt
Vaša správa