Elektromotory

Ponúkame široký sortiment elektromotorov od talianskej firmx Seipee a rakúskej firmy MOLL-MOTOR. K dispozícii sú asynchrónne elekteromotory triedy účinnosti IE1, IE2, IE3 aj IE4. Veľké skladové zásoby našich dodávateľov sú zárukou rýchlej dodávky aj menej používaných motorov ako sú napríklad motory osempólové a brzdové.

Ponuka firmy MODESTO zahŕňa a asynchrónne elektromotory. Podobne ako pri ostatných komponentoch z našej ponuky aj v tejto oblasti kladieme veľký dôraz na kvalitu a technickú úroveň. Preto sú našimi dodávateľmi významní európski výrobcovia - nemecká firma Lenze a talianska firma Seipee.

 

Elektromotory z našej ponuky sú izolačnej triedy F a sú konštruované pre prácu s frekvenčným meničom.Elektromotory od talianskeho výrobcu SEIPEE spa.

Túto značku úspešne zastupujeme takmer desaťročie na Českom a Slovenskom trhu ako oficiálny distribútor.

Za ten čas môžeme potvrdiť kvalitu a spoľahlivosť SEIPEE elektromotorov.Ako u našich vracajúcich sa klientoch, tak aj na vlastných projektoch. Aktuálne držíme skladom desiatky kusov asynchrónnych elektromotorv. a viac ako 80 000 kusov je pripravených v talianskom sklade!

K dispozícii sú:

asynchrónne elektromotory trojfázové - napájanie 3x230V/400V/690V, možnosť priamo pripojiť frekvenčný menič.so zodpovedajúcim výstupom.
V hliníkovej verzii majú odnímateľné nožičky, štandardný priemyselný elektromotor.

asynchrónne elektromotory jednofázové - napájanie 1x230V...

antikorové motory IP69K - vďaka hladkému antikorovému povrchu sú eieto elektromoty ideálne všade kde sa vyžaduje zvýšená hygiena.

Pílové elektromotory

elektromotory s brzdou, s enkóderom, nútené chladenie elektromotora a iné rózne možnosti úprav podľa potreby použitia. Brzda elektromotora môže byť jednosmerná, alebo striedavá.

Elektromotory ATEX do výbušného prostredia - elektromotor prispôsobený a certifikovaný na prevádzku v Atexovom prostredí

Elektromotory sú k dispozícii v triedach účinnosti IE1, IE2, IE3, IE4 s vlastným aj cudzím chladením. 

Našou snahou je ponúknuť zákazníkovi kompletný sortiment výrobkov. Preto v našej ponuke nájdete aj prevodovky, frekvenčné meniče a riadiace systémy. Využite naše skúsenosti v oblasti riadených pohonov a kontaktujte nás!

Aký je princíp činnosti asynchrónneho elektromotora s kotvou nakrátko ?

 

Asynchrónny elektromotor sa skladá z dvoch základných častí - statora a rotora.  V prípade asynchrónneho elektromotora s kotvou nakrátko je rotor tvorený spravidla hliníkovou klietkou, ktorá je obvykle tvorená vodivými tyčami na koncoch vodivo spojenými.

Stator je vo svojom princípe sústava elektromagnetov.

Po pripojení statora na napájanie, vytvorí stator rotujúce magnetické pole. Toto pole statora indukuje v tyčiach rotora elektrický prúd vytvárajúci elektromagnetické pole rotora. Magnetické pole rotora je unášané rotujúcim poľom statora a snaží sa ho dobehnúť. Pri priblížení sa rotora otáčkam rotačného poľa statora sa znižuje indukovaný prúd a klesá veľkosť magnetického poľa rotora. Preto asynchrónny elektromotor nikdy nedosiahne otáčky točivého poľa statora a je sústavne za rotačným magnetickým poľom rotora v sklze.

Aký je vzťah medi výkonom, otáčkami a momentom pohonu ?

P=M*n/9550

Tento vzťah vyjadruje vzorec  

  kde P = je výkon v kW

M = je moment v Nm

n = sú otáčky za minútu

9550 je prepočítavacia konštanta

 

Tento vzorec môžeme považovať za základný vzorec riadených pohonov. Jasne z neho vidíme, že moment, výkon a otáčky pohonu, sú matematicky viazané.

 

Aký je regulačný rozsah elektromotora riadeného frekvenčným meničom?

 

Dnešné frekvenčné meniče dokážu v pomerne veľkom rozsahu riadiť asynchrónne elektromotory.

Všeobecne sa uvádza, že regulačný rozsah asynchrónneho elektromotora riadeného frekvenčným meničom je 1 : 10. Čo znamená preložené do zrozumiteľnej reči, že elektromotor bude pracovať bez straty momentu pri frekvencii 5 až 50 Hz, alebo prepočítané na otáčky bežného štvorpólového asynchrónneho elektromotora  v rozsahu od 140 do 1400 ot./ min. V tomto rozsahu bude jeho moment konštantný, teda bude rovnaký pri 5 Hz, 20 Hz aj 50 Hz. 

 

Keď sa pozrieme na základný pohonový vzorec, vyplýva z neho, že výkon elektromotora sa mení s jeho otáčkami.

 

Ako príklad si zoberme štandardný elektromotor výkonu 1,5 kW s parametrami:

nominálny výkon P = 1,5 kW

nominálny moment M = 10,3 Nm

nominálne otáčky n = 1 390 ot./ min.

 

1.

Otáčky elektromotora pri 5 Hz budú:   n=1390/50*5=139 ot./min

Výkon pri 5 Hz bude: P=M*n/9550=10.3*139/9550=0.149

2.

Otáčky elektromotora pri  20 Hz budú:  n=1390/50*20=556 ot./min

Výkon pri 20 Hz bude: P=M*n/9550=10.3*556/9550=0.5996 kW

3.

Otáčky pri 50 Hz budú:             n = 1 390 ot./ min

Výkon pri 50 Hz bude:           P=10.3*1390/9550=1,44916 kW

Z uvedeného je jasne vidieť, že pri riadenom pohone je do 50 Hz moment konštantný, ale výkon lineárne rastie.

 

Čo je krútiaci moment elektromotora ?

 

 

 
   

 

            Moment pri riadenom pohone je najdôležitejší parameter. Z fyziky vieme, že moment sa vypočíta podľa vzorca: 

 

M = F * r,                                                                   graf

kde

M         je moment v Nm

F          je sila ( napríklad tiažová v N )

r           je rameno, na ktorom pôsobí sila  v m

 

Aký je moment asynchrónneho elektromotora pri frekvencii nižšej ako 5 Hz ?

 

            Moment pri nižších frekvenciách je veľmi závislý od algoritmu riadenia elektromotora vo frekvenčnom meniči. Pri skalárnom riadení ( U/ f ) väčšinou nebýva pod 5 Hz garantovaný. Pri frekvenčných meničoch s vektorovým riadením v otvorenej regulačnej slučke môže elektromotor nominálny moment  dosiahnuť už pri frekvencii okolo 1 Hz a regulačný rozsah sa zvýši na 1 : 100. Pri vektorovom riadení v uzavretej slučke ( s použitím inkrementálneho snímača otáčok elektromotora ) sa môže regulačný rozsah blížiť až ku hodnote 1 : 10 000.

 

Čo sa deje s momentom elektromotora nad frekvenciou 50 Hz ?

 

            Ako vyplýva z princípu asynchrónneho elektromotora, rotor na základe indukcie vytvára elektromagnetické pole. Pri riadení elektromotora frekvenčným meničom ( najlepšie sa to dá pochopiť z U/f charakteristiky ) existuje závislosť medzi frekvenciou a napätím na výstupe frekvenčného meniča (obr. 1).

            Vyššej frekvencii zodpovedá vyššie napätie. Zvyšujúce sa napätie kompenzuje vzájomnú interakciu pola rotora a statora. Pri 50 Hz dosiahne menič nominálne napätie na výstupe a ďalšie zvyšovanie napätia už nie je možné. Zvyšovanie frekvencie spôsobuje odbudenie elektromotora a postupné znižovanie momentu elektromotora. elektromotor už nepracuje s konštantným momentom, ale  s konštantným výkonom.

poslať požiadavku

Kontaktujte nás pre pomoc alebo pošlite Váš dopyt

Meno
Email
Tel. Kontakt
Vaša správa