Servopohony ASDA-B2 - jednoduché ale výkonné

2019-04-03 17:15:44

Servopohony série ASDA-B2 Delta Electronics

Servopohony ASDA-B2 - jednoduché ale výkonné
V našej ponuke servopohonov máme dva typové rady servopohonov od firmy Delta Electronics.Jednoduchšie a cenovo veľmi zaujímavé sú servopohony typového radu ASDA-B2. O málo drahšie, ale s veľkými aplikačnými možnosťami sú servopohony typového radu ASDA-A2.

V tomto článku by som chcel popísať základné vlastnosti servopohonov ASDA-B2.Aké výkony servomeničov ASDA-B2 sú k dispozícii?
Servomeniče tohto typového radu ASDA-B2 dodávame vo výkonoch 100 W, 200 W,400 W, 750 W, 1 000 W a 1 500 W. Všetky servomeniče tohto typového radu sú jednofázové s napájacím napätím 230 V AC.

Aké sú možnosti servomeničov ASDA-B2 ?

Jedná sa o základný typ servomeniča od firmy Delta Electronics. Je určený predovšetkým pre jednoduchšie aplikácie. Môže pracovať v polohovom, rýchlostnom, alebo momentovom režime. Rýchlosť a moment môže byť zadávaná prostredníctvom interných parametrov servomeniča, alebo prostredníctvom analógových vstupov.

Polohový režim servomeniča ASDA-B2 pracuje na pulznom princípe.

Ako teda pracuje servomenič v polohovom pulznom režime ?

Vo svojej podstate je to simulácia činnosti krokového motora, ktorý sa vždy otočí o toľko krokov, koľko dostane impulzov ( za krok sa považuje uhol medzi dvomi susediacimi pólmi krokového motora). 

Pri pulzne riadenom servopohone to teda vyzerá tak, že z riadiaceho systému sú servomeniču vysielané pulzy. Servomenič ich príjme, spracuje a zabezpečí, aby sa servomotor otočil o rovnaký počet impulzov zo spätnej väzby servomotora v rovnakej frekvencii ako ich prijal servomenič.

Takže v tomto prípade znamená 1 pulz na vstupe servomeniča otočenie servomotora o jeden impulz na spätnej väzbe servomotora. Takto to pracuje, ak je v servomeniči nastavený prevodový pomer 1 : 1.

Na čo slúži nastavenie prevodového pomeru v servomeniči ?

Prevodový pomer v servomeniči môžeme meniť. Tým môžeme napríklad dosiahnuť to, že jeden pulz na vstupe servomeniča zabezpečí otočenie rotora servomotora o uhol zodpovedajúci na konci pohonového mechanizmu ( motor + prevodovka + pohybová skrutka) posunu o 0,001 mm.

Obr. 1 Priklad prevodu rotačného pohybu servomotora na lineárny pohyb

Aké je rozlíšenie spätnej väzby servomotora  servopohonu typu ASDA-B2?

Servomotory  tohto typového radu servopohonov majú rozlíšenie enkódera 17 bitov ( 160 000 impulzov na otáčku ). Takéto veľké rozlíšenie umožňuje servomeniču riadiť servomotor s veľkou presnosťou. Je to vidieť aj na  obr. 2, kde je zobrazené momentové zvlnenie servomotora s rozlíšením spätnej väzby 2500 imp./ ot. a nášho servomotora s rozlíšením 17 bitov.

Zvlnenie momentu s enkóderom 2500 Imp./ ot.            Zvlnenie momentu s enkóderom s rozlíšením 17-bitov

Obr. 1   Zvlnenie momentu servomotora Delta Electronics so 17 bitovým enkóderom

Aká je dynamika servopohonu ASDA-B2 ?

Odozva servomeniča na vokajší podnet je menšia ako 1 ms. Servomenič zabezpečí zrýchlenie motora z -3000 na +3000 otáčok za minútu je nižšie ako 10 ms, čo je vidieť na obr. 2.Obr. 2  Moment a rýchlosť servomotora typového   radu ASDA-B2 výkonu 400 W

Akú komunikačnú zbernicu majú servomeniče ASDA-B2 ?

Servomeniče typového radu ASDA-B2 majú integrované sériové rozhranie RS232 a RS485 komunikujúce protokolom Modbus RTU alebo ASCII, ktoré slúži napríklad na komunikáciu servomeniča s PLC, dotykovou obrazovkou alebo na pripojenie k počítaču.

Existuje programová podpora pre nastavovanie a archivovanie parametrov servomeniča ?

Áno, existuje. Na programovanie a nastavovanie servomeničov vyvinula firma Delta Electronics program ASDA soft, ktorý je voľne šíriteľný a umožňuje jednoduché nastavenie parametrov, monitorovanie pohonu, manuálne ovládanie pohonu z počítača, spustenie autotuningu s nasledovným uložením nameraných parametrov do servomeniča a taktiež obsahuje osciloskop, kde si je možné skontrolovať kvalitu chodu servopohonu.

Čo je to autotuning a na čo slúži ?

Pri servopohonoch je veľmi dôležité nastavenie jednotlivých regulátorov a parametrov servomeniča ( regulátor rýchlostnej slučky, regulátor polohového riadenia …. ). V nastavení je potrebné zohľadniť mechanické aj elektrické parametre sústavy. Pre uľahčenie nastavenia majú servomeniče Delta Electronics funkciu AUTOTUNING, ktorá slúži na identifikáciu ( zmeranie parametrov ) elektromechanickej sústavy servopohonu. Funkcia autotuning zabezpečí zmeranie parametrov sústavy a vypočíta doporučené nastavenie jednotlivých parametrov servomeniča tak, aby servopohon pracoval optimálne. Užívateľ si potom len skontroluje na osciloskope, či je skutočne všetko v poriadku a podľa jeho predstáv. V prípade potreby ( čo podľa našich skúseností vo väčšine prípadov nie je potrebné ) len dostaví jednotlivé parametre servomeniča.

Napriek vysokým úžitkovým vlastnostiam má tento typový rad servopohonov veľmi zaujímavú cenu.

Cena servomeniča a servomotora je porovnateľná s cenou bežného asynchrónneho motora s inkrementálnym snímačom riadeného frekvenčným meničom.

Preto doporučujeme uprednostniť namiesto voľby riadeného pohonu s meničom a asynchrónnym motorom so spätnou väzbou synchrónny servopohon typového radu ASDA-B2.

Za porovnateľnú cenu získate neporovnateľné úžitkové vlastnosti  servopohonu

poslať požiadavku

Kontaktujte nás pre pomoc alebo pošlite Váš dopyt

Meno
Email
Tel. Kontakt
Vaša správa